بخشداری امیرآباد
ENGLISH
شرح وظايف دهياران روستاها

ماده 10: وظايف تفضيلي دهيار و دهياري جهت اداره و حفظ توسعه پايدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير است:

1ـ بهبود وضع زيست محيطي روستا.

2ـكمك به شورا در خصوص بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و و نارسايي هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و امور رفاهي روستا و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در زمينه هاي ياد شده و ارائه آن به مسئولان ذي ربط جهت اطلاع و برنامه ريزي و اقدام لازم.

3ـ تشويق و ترغيب روستاييان به انجام اقدامات لازم در جهت رعايت سياست هاي دولت.

4ـ مشاركت و همكاري با شورا در جهت پي گيري اجراي طرح هاي عمراني اختصاص يافته به روستا .

5ـ همكاري موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات و تهيه آمار مربوط.

6ـ تامين اراضي مورد نياز مرتبط با اهداف و وظايف دهياري پس از اخذ مجوز قانوني.

7ـ همكاري موثر با مسئولان ذي ربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده قانوني و حريم روستا .

8ـ تشويق و ترغيب روستاييان به توسعه صنايع دستي و اهتمام به ترويج، توسعه و بازاريابي محصولات كشاورزي و دامي روستا.

9ـ اجراي مصوبات شورا.

10ـ همكاري با نيروي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرايم و اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

11ـ اعلام فرامين و قوانين دولتي مربوط و پيگيري حسن اجراي آن ها .

12ـ مراقبت ، حفظ و نگهداري اموال و تاسيسات عمومي در اختيار دهياري .

13ـ همكاري با سازمان ها و نهاد هاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم براي ايفاي وظايف آن ها.

14ـ مراقبت بر اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تامين بهداشت محيط.

15ـ ارسال گزارش هاي درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهيار.

16ـ حضور دهيار درزمان و مكان مقرر و پاسخگويي به سوالات در صورت تقاضاي شورا.

17ـ ارسال گزارش ماهانه فعاليت هاي دهياري براي شورا و رونوشت آن به بخشداري .

18ـ تهيه تعرفه عوارض با همكاري شورا و ارائه آن به شوراي اسلامي بخش به منظور تصويب و طي ساير مراحل قانوني.

19ـ وصول عوارض مصوب مراجع قانوني و مصرف آن در موارد معين.

20ـ مراقبت بر وضعيت بهداشتي گرمابه ها، نانوايي ها ، قصابي ها، قهوه خانه ها و فروشگاه هاي مواد غذايي و بهداشتي بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفي اماكن غير بهداشتي به مسئولان ذي ربط.

21ـ برآورد، تنظيم و ارائه بودجه سالانه دهياري و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصويب.

22ـ اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام روستا با تصويب شورا.

23ـ فراهم نمودن زمينه ايجاد خيابان ها ، كوچه ها ، ميدان ها ، پارك ها ، فضاهاي سبز ، ورزشي و آموزشي مراكز تفريحي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر و اجراي آن ها از طريق دهياري و همكاري در زمينه طرح بهسازي روستا .

24ـ تنظيف ، نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب ها و فاضلاب و لايروبي قنوات مربوط به روستا و تامين آب و روشنايي در حد امكان.

25 ـ كمك در احداث تاسيسات توليد و توزيع آب ، برق ومخابرات و تعيين نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذي ربط (وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، نيرو ، پست و تلگراف و تلفن و شركت آب و فاضلاب روستايي).

26ـ مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و تشريك مساعي با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي واكسيناسيون در جهت پيش گيري از بيماريهاي واگير.

27ـ جلوگيري از تكدي گري و واداشتن متكديان به كار.

28ـ انجام معاملات دهياري اعم از خريد وفروش اموال منقول و غيرمنقول ، مقاطعه ، اجاره و استجاره.

29ـ ايجاد و سازماندهي غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها.

30ـ اتخاذ تدابير لازم براي حفظ روستا از خطر سيل و حريق و رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومي و تسطيح چاه ها و چاله هاي واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا.

31ـ همكاري در جلوگيري از شيوع بيماريهاي انساني و حيواني واگير و مشترك انسان و دام ، اعلام مشاهده اين گونه بيماريها به مراكز بهداشتي درماني و دامپزشكي محل يا ساير مراكز ذي ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بيماران مبتلا ، معالجه و دفع حيوانات مبتلا به امراض واگير ، بلاصاحب يا مضر.

32ـ تشريك مساعي با سازمان ميراث فرهنگي درحفظ بناها و آثار باستاني روستا و همكاري با مسئولان ذي ربط براي اداره ، احداث ، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ورزشي و رفاهي مورد نياز روستا در حد امكانات .

33ـ صدور پروانه براي ساختمان هايي كه در محدوده قانوني روستا ساخته مي شوند با رعايت مقررات مندرج در آيين نامه مربوط به استفاده ازاراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويب نامه شماره 4940       

34ـ همكاري با شوراي بخش و بخشداري به منظور بررسي و صدور پروانه هاي كسب.

35ـ  معرفي خانواده هاي بي سرپرست و بي بضاعت به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني و مساعدت به آن ها در حد امكانات .

36ـ  همكاري در نگهداري و تسطيح راه هاي واقع در حريم اراضي روستا از طريق خودياري اهالي روستا و دستگاه هاي ذي ربط.

37ـ مساعدت و همكاري با كشاورزان در جهت معرفي محصولات كشاورزي و توليدات صنعتي و صنايع دستي روستا در مراكز شهري و نمايشگاه هاي ذي ربط.

38ـ پيگيري و مساعدت در جهت ايجاد موسسات خيريه و صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات فرهنگي .

39ـ  همكاري با واحدهاي امدادرساني در هنگام وقوع حوادث و سوانح غيرمترقبه و بلاياي طبيعي .

40ـ گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي طرح ها به شورا و بخشدار و پيشنهاد راه كارهاي مناسب براي تسريع در اجراي آن ها در جهت اجراي بند (هـ)   

41ـ همكاري با دستگاههاي ذي ربط در جهت تهيه و اجراي طرح هادي روستا و تهيه پيشنهادهاي لازم و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادي و اجراي ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.

42ـ مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات شوراي اسلامي بخش و روستا نسبت به ارزاني و فراخواني خواروبار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگي مراجع قانوني ذي ربط.

43ـ همكاري با مراجع ذي ربط در جهت تسهيل دسترسي مردم روستا به آرد و نان مرغوب.

44ـ پي گيري و ايجاد زمينه نظارت بر امور بهداشتي روستا از قبيل كشتار بهداشتي دام و عرضه گوشت.

45ـ اجراي مقررات دهياري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب شورا و تاييدشوراي اسلامي بخش رسيده ، پس از اعلام براي كليه ساكنان روستا لازم الرعايه است.

46ـ پيشنهاد نامگذاري معابر و اماكن و تاسيسات روستا به شورا جهت بررسي و ارايه آن ها به شوراي اسلامي بخش جهت سير مراحل لازم.

47ـ  شناسايي زمينه هاي اشتغال و مساعدت در جهت تامين كار براي افراد جوياي كاربا همكاري دستگاه هاي ذي ربط.

 

1395/11/12
آدرس بخشداري اميرآباد: - دامغان- اميرآباد- - شهر اميريه- بلوار شهيد شاهچراغي-ميدان شهدا كدپستي:3681615568- تلفن: 35353366 و 35353365 دورنگار: 35353589-023
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بخشداری امیرآباد می‌باشد.
Powered by DorsaPortal